|

PRIORITETET E HULUMTIMIT: PANORAMË E BALLKANIT PERËNDIMOR 2019

Abstract

Mes kërcënimit në rritje të ekstremizmit të dhunshëm (EDH) në të gjithë botën, vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me sfida të mëdha në kohezionin dhe stabilitetin social. Si kudo tjetër, narrativat e militantizmin fetar, të ekstremit të djathtë dhe nacionalist përkojnë me popullatat e cenueshme të të rinjve në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku një histori konfliktesh etnike, fetare dhe civile ka krijuar një situatë cenueshmërie ndaj rekrutimit nga terroristët brenda dhe jashtë vendit. Personat që kanë shkuar  për  të  luftuar  përkrah  organizatave  ekstremiste  të  dhunshme  jashtë  vendit  po  kthehen  në  vendet e tyre pas humbjeve territoriale të grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Në të njëjtën kohë, ekstremizmi etnonacionalist vazhdon të fitojë terren dhe të zgjerohet në të gjithë rajonin.

Ndërkohë  që  disa  prej  këtyre  temave  kanë  marrë  vëmendje  të  shtuar  në  tërësinë  e  literaturës  aktuale,  të  tjera  tema  mbeten  të  nënhulumtuara.  Çështjet  ekzistuese  të  hulumtimit  kërkojnë  gjithashtu më shumë studime në terren dhe baza më të thella konceptuale. Boshllëqet që rezultojnë në të kuptuarit tonë kolektiv janë tregues të nevojës për hulumtime të mëtejshme mbi zhvillimin e dinamikave sociale dhe të EDH në Ballkanin Perëndimor. Një hulumtim më rigoroz dhe i bazuar në këtë drejtim mund të ndihmojë në informimin dhe përmirësimin e përpjekjeve për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshëm në rajon (prevent and counter violent extremism, P/CVE).

Në  vitin  2019,  rrjeti  “RESOLVE”  mblodhi  ekspertë  vendas  dhe  ndërkombëtarë  për  të  diskutuar  boshllëqet kërkimore dhe për të hartuar një listë paraprake të prioriteteve kërkimore për të çuar përpara  parandalimin  dhe  luftën  kundër  ekstremizmit  të  dhunshëm  në  Ballkanin  Perëndimor.3Çështjet e identifikuara më poshtë pasqyrojnë ekspertizën e tyre të përbashkët, kuptimin e thellë dhe angazhimin për analizë të vazhdueshme të tendencave dhe dinamikave të EDH në rajon.

 

Suggested citation:

RESOLVE Network. Prioritetet E Hulumtimit: Panoramë E Ballkanit Perëndimor 2019. Washington, D.C.: RESOLVE Network, 2020. https://doi.org/10.37805/rp2020.2.wb.